AVISO LEGAL
(Si prefires leelo en español preme aquí)

No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na dirección URL www.afeiral.com (en diante, o Sitio web), que ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA (en diante, o Titular) pon a disposición dos usuarios da internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB

Nome do titular: ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA
Domicilio social: Avenida Recinto Feiral nº13, Pontevedra, 36540, Silleda
C.I.F.: G36023778
Teléfono de contacto: 692452996
Correo electrónico: feiralasociacion@gmail.com

ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA é o responsable do Sitio web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este Sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 do xullo (LSSI-CE).

2.- OBXECTO

O Sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados polo Titular a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio web atribúe a condición de usuario do Sitio web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións proporcionada polo provedor de acceso contratado polos usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de catorce anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario, debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma utilizado polo titular na web será o galego. O Titular non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.

O Titular poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización do Titular, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra daquel.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. O Titular non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. Tampouco se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

— A presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
— Un mal funcionamento do navegador.
— O uso de versións non actualizadas do mesmo.
— Acceder a internet sen protección antivirus

O Titular non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Tampouco garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

O Titular non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”

A web emprega cookies propias e de terceiros, que pode consultar na nosa Política de Cookies. As cookies que utilizamos respectan en todo momento a privacidade do visitante.

8.- NAVEGACIÓN

Os servidores da internet poden recoller datos non identificables, que poidan incluír, direccións IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. A súa dirección IP almacenarase nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu equipo facilite esta dirección IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, a dirección IP poderá ser utilizada para realizar estatísticas, de maneira anonimizada, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outros elementos do sitio web son propiedade do Titular, e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade do mesmo e/o de terceiros. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular

Está reservado exclusivamente ao Titular calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito daquel.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, o Titular e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Silleda.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a directiva 95/46/CE (en diante, RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos visitantes, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A Política de Protección de Datos de ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA descansa no principio de responsabilidade proactiva, segundo o cal o Responsable do tratamento é responsable do cumprimento do marco normativo e xurisprudencial, sendo capaz de demostralo ante as autoridades de control correspondentes.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD; neste sentido, ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento: Quen somos?

Denominación: ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA
CIF: G36023778
Dirección: Avenida Recinto Feiral nº13, Pontevedra, 36540, Silleda
Teléfono: 692452996
Correo electrónico: feiralasociacion@gmail.com

Tratamento de datos: Que datos tratamos e cal é a súa orixe?

Segundo a relación que poida ter connosco, pódense tratar as seguintes categorías de datos persoais, así como obter os datos desde distintas fontes:

Formularios e chamadas de contacto: Os datos proveñen do propio interesado, ou do seu representante legal. As categorías de datos que se tratarán son «Datos identificativos» (nome, correo electrónico e teléfono).

Finalidade do tratamento: Para que usaremos os seus datos?

Formularios de contacto: Todos os datos facilitados polos nosos visitantes na web de ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA serán incluídos en rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA, imprescindibles para resolver as dúbidas ou solicitudes de información remitidas polos nosos visitantes.

Lexitimidade do tratamento: Por que necesitamos os seus datos?

a) Relación contractual: É a que aplica cando contrata algún dos nosos servizos/produtos.

b) Interese lexítimo: Para atender ás consultas e reclamacións que nos expoña e para xestionar a cobranza das cantidades debidas.

c) O seu consentimento: Se é usuario da nosa web, mediante a marcación da casa que figura no formulario de contacto, autorízanos a que lle remitamos as comunicacións necesarias para dar resposta á consulta ou solicitude de información exposta e o envío de publicidade co previo consentimento do usuario.

Destinatarios: Con quen compartimos os seus datos?

Cedemos os seus datos persoais ás entidades necesarias para alcanzar a finalidade do tratamento e a aquelas entidades ás que esteamos obrigados con obxecto do cumprimento dalgunha lei.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Comunicación: Onde poderiamos enviar os teus datos?

Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación: Canto tempo manteremos os teus datos?

Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que conleva o tratamento, así como as nosas obrigacións contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA conservará os datos persoais unha vez terminada a súa relación con Vde., debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesibles para ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA, e non serán tratados excepto para dispor ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade: Como imos protexer os seus datos?

Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarlles para verificar o seu cumprimento.

Os seus dereitos: Que dereitos pode exercer como interesado?

Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

a) Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

b) Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

c) Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);

d) Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

e) Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións, cando cumpra este dereito.

f) Dereito á portabilidad dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.

g) Dereito a revogar o consentimento outorgado a ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA.

Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento, contactando connosco na dirección Avenida Recinto Feiral nº13, Pontevedra, 36540, Silleda, ou escribindo un correo a feiralasociacion@gmail.com.

Tutela de dereitos: Onde pode formular unha reclamación?

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

• Sede electrónica: https://www.aepd.es
• Correo postal:
Axencia Española de Protección de Datos,
C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
• Teléfono: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Actualizacións: Que cambios pode haber nesta Política de Privacidade?

ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.

Con obxecto de garantir o cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal, ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA recibiu os servizos de consultoría e asesoramento por parte de ClickDatos.

POLÍTICA DE COOKIES

Na web www.afeiral.com (en diante, o Sitio web) utilizamos cookies para facilitar a relación dos visitantes co noso contido e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitantes que recibimos.

Informámoslle que podemos utilizar cookies coa finalidade de facilitar a súa navegación a través do Sitio web, distinguirlle doutros usuarios, proporcionarlle unha mellor experiencia no uso do mesmo, e identificar problemas para mellorar o noso Sitio web. Así mesmo, no caso de que preste o seu consentimento, utilizaremos cookies que nos permitan obter máis información acerca das súas preferencias e personalizar o noso Sitio web de conformidade cos seus intereses individuais.

Que son as cookies?

Denomínanse cookies a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante da nosa web para que o servidor poida lembrar a visita dese usuario con posterioridade cando volva acceder aos nosos contidos. Esta información non revela a súa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu pc, pero si que permite ao noso sistema identificarlle a vostede como un usuario determinado que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as súas preferencias persoais e información técnica por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visite.

A presente política de cookies ten por finalidade informarlle de maneira clara e precisa sobre as cookies que se utilizan no noso Sitio web (a “Política de Cookies”). Respecto das cookies de terceiros, é dicir aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que eles inclúen polo que a información que lle ofrecemos é sempre con referencia á fonte.

É posible que actualicemos a Política de Cookies do noso Sitio web, por iso recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda ao noso Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

A continuación, realízase unha clasificación das cookies en función dunha serie de categorías. Con todo é necesario ter en conta que una mesma cookie pode estar incluída en máis dunha categoría.

Tipos de cookies segundo a entidade que as xestiona

— Cookies propias: Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio xestionado polo propio editor e desde o que se presta o servizo solicitado polo usuario.

— Cookies de terceiros: Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo editor, senón por outra entidade que trata os datos

Tipos de cookies segundo o prazo de tempo que permanecen activas

— Cookies de sesión: Son un tipo de cookies deseñadas para solicitar e almacenar datos mentres o usuario accede a unha páxina web.
— Cookies persistentes: Son un tipo de cookies no que os datos seguen almacenados no terminal e poden ser accedidos e tratados durante un período definido polo responsable da cookie, e que pode ir duns minutos a varios anos.

Tipos de cookies segundo a súa finalidade

— Cookies técnicas: Aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

— Cookies de personalización: Son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios no terminal do usuario por exemplo serian o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede ao servizo, a configuración rexional desde onde accede ao servizo etc.

—  Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado en base a criterios como o contido editado ou a frecuencia na que se mostran os anuncios.

— Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado. Estas cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade en función do mesmo.

— Cookies de análise: Son aquelas que permiten ao responsable das mesmas, o seguimento e análise do comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están vinculadas. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade dos sitios web, aplicación ou plataforma e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.

Respecto ao tratamento de datos solicitados a través das cookies de análises, a pesar de que non están exentas do deber de obter un consentimento informado para o seu uso, é pouco probable que representen un risco para a privacidade dos usuarios sempre que se trate de cookies de primeira parte, que traten datos agregados cunha finalidade estritamente estatística, que se facilite información sobre os seus uso e inclúase a posibilidade de que os usuarios manifesten a súa negativa sobre a súa utilización.

Actualmente, a maioría dos navegadores veñen configurados por defecto para bloquear a instalación de cookies de publicidade ou terceiros no seu equipo. O usuario pode ampliar as restricións de orixe, impedindo a entrada de calquera tipo de cookie, ou eliminar ditas restricións, aceptando a entrada de calquera tipo de cookies. Se está interesado en admitir cookies de publicidade ou de terceiros, poderá configurar o seu navegador a tal fin.

A aceptación realizada polo usuario, facendo click no botón de ACEPTAR mostrado na información inicial sobre cookies, implica que está a consentir expresamente ao responsable para a súa utilización, podendo exercer os seus dereitos e revogar o seu consentimento en calquera momento, a través de solicitude a ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE GALICIA.

A continuación, informámoslle detalladamente todas as cookies que poderían chegar a instalarse desde o noso sitio web. En función da súa navegación, da configuración do seu navegador e da aceptación ou rexeitamento das mesmas, poderán instalarse todas ou só algunhas delas:

****************************************************************************

É posible que actualicemos a Política de Cookies do noso Sitio web, por iso recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda ao noso Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies

A finalidade das cookies é a de facilitar ao Usuario un acceso máis rápido aos Servizos seleccionados.

Se vostede non desexa que se garden cookies no seu navegador ou prefire recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, pode configurar as súas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 formas diferentes:

— As cookies son sempre rexeitadas;
— O navegador pregunta se o usuario desexa instalar cada cookie;
— As cookies son sempre aceptadas;

O seu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexa que se instalen no seu computador. En concreto, o usuario pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

— Rexeitar as cookies de determinados dominios;
— Rexeitar as cookies de terceiros;
— Aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador péchase);
— Permitir ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Para permitir, coñecer, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo pode facelo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador.

Pode atopar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes localizacións:

Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións da internet -> Privacidade -> Configuración. Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.

Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada. Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.

Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido. Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.

Safari: Preferencias -> Seguridade. Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.

Se aceptou cargar as cookies de Google Analytics, tamén pode revogar en calquera momento dita aceptación utilizando o “Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics”, accedendo á seguinte páxina web e seguindo as instrucións que aí se detallan:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=é